Hoạt động công ty
Ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát tiến độ, chất lượng công trình xây dựng giao thông

 Bộ GTVT vừa ban hành quyết định số 1070/QĐ-BGTVT do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông ký quy định về kiểm tra, kiểm soát tiến độ, chất lượng công trình xây dựng, giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.
 Theo đó Quyết định này được áp dụng thống nhất đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do Bộ GTVT quản lý. Đồng thời quy định về công tác kiểm tra, kiểm soát tiến độ và chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn thực hiện dự án đâu tư xây dựng công trình giao thông do Bộ GTVT quản lý.

Cụ thể. liên quan đến kiểm tra, kiểm soát trong quá trình thi công của các chủ thể tham gia dự án, Quyết định quy định rõ việc chủ đầu tư phải kiểm tra các điều kiện khởi công công trình, đặc biệt về kế hoạch huy động tài chính của nhà thầu theo hợp đồng, năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng. Đồng thời, trong quá trình thi công chủ đầu tư tiến hành kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế; Kiểm tra công tác quản lý chất lượng của đơn vị tư vấn giám sát.

Quyết định cũng quy định các nội dung kiểm tra, kiểm soát của tư vấn giám sát, việc giám sát tác giả của tư vấn thiết kế, cũng như công tác kiểm tra, kiểm soát của nội bộ nhà thầu trong quá trình thi công.

Ngoài ra Quyết định cũng quy định trách nhiệm của các Cục, Tổng cục quản lý chuyên ngành, các Sở Giao thông vận tải trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án triển khai thực hiện các nội dung của Quy định này cũng như tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất việc triển khai thực hiện của các chủ dầu tư, ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tại các dự án, công trình xây dựng giao thông.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 02/5/2013.

Các hoạt động khác
 Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định Chi tiết
 Ngày 14/3, Bộ trưởng Đinh La thăng đã ký Quyết định số Chi tiết
Đường xấu - tiền ít đã trở thành điệp khúc muôn thuở và là thử thách không nhỏ đối với Khu QLĐB5 trong công tác ...