Hoạt động công ty
Nghị định 15/2013/NĐ-CP Quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng

 Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.Theo đó, Nghị định được áp dụng với chủ đầu tư, nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài, các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
 Nội dung của Nghị định bao gồm các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết ké, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng; quy định về quản lý an toàn, giải quyết sự cô trong thi công xây dựng, khai thác và sử dụng công trình xây dựng; quy định vê bảo hành công trình xây dựng.

Theo Nghị định, công trình xây dựng được phân thành các loại như công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật.

Nghị định cũng quy định chi tiết về quản lý chất lượng khảo sát xây dựng, quản lý chất lượng thiết kế công trình trong đó quy định rõ các công trình giao thông: cầu, hầm, đường bộ từ cấp III trở lên đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và từ cấp II trở lên đối với công trình sử dụng vốn khác; công trình đửờng sắt, sân bay, bến, ụ nâng tầu, cảng bến đường thủy, hệ thống cáp treo vận chuyển người không phân biệt cấp phải chịu sự thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

Các nội dung khác được quy định trong Nghị định bao gồm quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình, bảo hành công trình xây dựng công trình, sự cố và xử lý sự cố trong thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình xây dựng, nội dung và trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013 và thay thế Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về qụản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thay thế Khoản 4 Điều 13, Điều 18 và Điều 30 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Các hoạt động khác
 Ngày 14/3, Bộ trưởng Đinh La thăng đã ký Quyết định số Chi tiết
Đường xấu - tiền ít đã trở thành điệp khúc muôn thuở và là thử thách không nhỏ đối với Khu QLĐB5 trong công tác ...